Vabariigi Valitsuse otsusel on kõik Eesti üldhariduskoolid alates 14. detsembrist 2020 kuni 31. detsembrini 2020 üle viidud uuele õppekorraldusele, mis seisneb selles, et õpilased ei tule koolimajja, vaid viibivad kodus.
Koolivaheaja aega ei ole muudetud.
Kooli kutsutakse kontaktõppesse hariduslike erivajadustega õpilasi vajaduspõhiselt kooli otsusel kooskõlastatult lapsevanemaga.

Meie koolis toimub järgmisel nädalal distantsõpe spetsiaalselt selleks perioodiks koostatud tunniplaani alusel.
Selle otsuse on heaks kiitnud kooli hoolekogu ja Õpilasesinduse juhatus.
Uue tunniplaani saavad õpilased teada täna koolis klassijuhataja tunni ajal.
Teile edastatakse tunniplaan Stuudiumi kaudu tänase päeva jooksul.

Järgnevalt on esitatud õppekorralduse põhimõtted distantsõppe perioodiks:
– õppeülesanded esitatakse õpilastele Stuudiumi kaudu;
– õppeülesanded koostatakse selliselt, et põhiline on seni õpitu kordamine ja kinnistamine;
– õpilased saavad vajadusel suhelda õpetajatega Stuudiumis uues tunniplaanis toodud tunni ajal;
– õpilasele tagasiside andmise viisi ja aja teatab õpetaja;
– hindelisi töid sellel perioodil ei toimu;
– hindelisi töid ei toimu ka 11.-15. jaanuarini 2021;
– 5.-9. klasside õpilastel on võimalus õpilase initsiatiivil ja kokkuleppel õpetajaga vastata I trimestri võlgnevusi;
– hariduslike erivajadustega õpilaste kontaktõppe korraldus räägitakse läbi ja otsustatakse individuaalselt.

Kooli üldine töökorraldus:
– õpetajad ja töötajad töötavad koolimajas;
– koolimaja avatakse kell 7:30 ja suletakse kell 17:00;
– õpetajate tööpäev algab kell 8:30 ja lõpeb kell 13:30;
– töötajate tööpäev algab kell 8:30 ja lõpeb kell 14:00;
– koolimajas on maski kandmise kohustus alates 12. eluaastast (Vabariigi Valitsuse korraldus nr 440).

Õpilaste toitlustamise korralduse kohta tuleb eraldi kiri lähiajal.

Palume jälgida Stuudiumi igapäevaselt, sest sealtkaudu esitame operatiivset täiendavat infot.
Kui teil tekib küsimusi, siis eelkõige pöörduge õpilase klassijuhataja poole Stuudiumi kaudu või e-kirja teel.

Loodame, et algav distantsõppe periood sujub meil töiselt ja rahulikult ning üksteist mõistvas koostöös.

Lugupidamisega

Vello Talviste
kooli direktor