28. aprill 2021

Vastavalt Vabariigi Valitsuse otsusele saavad 3. maist kooli minna 1.—4., 9. ja 12. klassi õpilased ning kutsekeskhariduse lõpukursuse õppijad. Kirjast leiate juhised võimalikult ohutuks töö korraldamiseks kontaktõppel, uuendatud juhised lasteaedade ja –hoidude töö korraldamiseks ning infot lasteaedadele, üldhariduskoolidele ja kutseõppeasutustele jagatavate kiirtestide kohta.

  • Valitsus on teinud põhimõttelise otsuse. Pärast otsuse kinnitamist avaldatakse korraldus ja seletuskiri veebilehel www.kriis.ee.
  • Ülevaate kehtivatest piirangutest, haridusvaldkonna soovitused ja juhendid ning olulised kontaktid leiate www.hm.ee/koroona.
  • Riigieksamite korraldamisel tuleb jätkuvalt arvestada Haridus- ja Noorteameti juhistega.

 

Üld-, kutse- ja kõrgharidus

Alates 3. maist lubatakse kõiki ohutusmeetmeid rakendades kontaktõppele 1.—4., 9. ja 12. klassi ning kutsekeskhariduse viimase kursuse õppijad.

Teistele klassidele ning kutse- ja kõrgkoolide õppijatele jätkub praegu distantsõpe.

Hariduslike erivajadustega õpilaste õpe võib jätkuda kontaktõppena, arvestades õpilaste individuaalset õppimissuutlikkust ja neile tõhustatud või eritoe tagamise vajadust, mida kodustes oludes pakkuda ei suudeta.

Kõiki ettevaatusabinõusid rakendades tohib haridusasutuses viibida ka õppija, kes vajab hariduslikke tugiteenuseid; õpetaja hinnangul konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks; sooritab praktilist õpet, eksameid või teste. Tegevusi läbi viies tuleb tagada hajutamine ja hügieeninõuete järgimine. Olümpiaadid tuleb korraldada distantsilt.

Koolides toimuva praktilise õppe korraldamisel tuleb hinnata, kas seda on võimalik edasi lükata. Kui edasilükkamine ei ole võimalik või õppeprotsessist lähtuvalt otstarbekas, siis tuleb tagada hajutamine ja kõigi ennetusmeetmete järgimine, et ei toimuks viiruse levikut.

Piiranguid ei kohaldata õpilaste suhtes, kes on tõhustatud või eritoel, ja nendele kohandatud haridusasutustes või puudega isikute tegevustele.

Siseruumides peavad kandma maski nii õppijad kui asutuse personal. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

 

Huvitegevus- ja haridus, noorsootöö, täiendkoolitus ja -õpe

Välitingimustes

Alates 26. aprillist on välitingimustes huviharidus ja -tegevus, noorsootöö, täiendkoolitus ja -õpe lubatud järgmistel tingimustel:

  • Rühmas on kuni 10 osalejat, nende seas juhendaja.
  • Kui rühmi on rohkem kui üks, ei tohi nad omavahel kokku puutuda.

Siseruumides

Alates 3. maist tohib siseruumides huviharidust ja – tegevust, noorsootööd, täiendkoolitust ja -õpet läbi viia järgmistel tingimustel:

  • Järgida tuleb 2+2 reeglit: koos tohib tegevuses osaleda kuni kaks inimest (näiteks juhendaja ja juhendatav), kes peavad hoidma teiste ruumis viibijatega distantsi.
  • Rühmatreeningud ja muud rühmategevused ei ole lubatud.
  • Ruumi täituvus võib olla kuni 25%
  • Osalejad peavad kandma maske. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Nii sise- kui välitingimustes läbi viidavate tegevuste puhul ei kehti rühmapiirang kontaktõppesse lubatud sama klassi ja sama lasteaiarühma õpilastele ning koos liikuvatele perekondadele.

Samuti ei laiene piirang professionaalsetele sportlastele, koondise liikmetele ja kandidaatidele, meistri- ja esiliiga sportlastele, riigi sõjalise kaitse ja siseturvalisusega seotud tegevustele ning puudega isikute tegevustele, sealhulgas sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamisele.

Piirangud ei kehti kvalifikatsiooni omandamist tõendava tähtajalise tunnistuse saamiseks vajalikule täienduskoolitusele ja sellega seotud eksamitele.

 

Kiirtestid koolides

Terviseamet ning Haridus- ja Teadusministeerium korraldavad järgmisel nädalal koostöös kohalike omavalitsustega kõikidesse lasteaedadesse ning üldhariduskoolidesse ja kutseõppeasutustesse kiirtestide toimetamise. Kiirtestid on täiendav vahend ohutuse tagamiseks, mida soovitame kasutada eelkõige vaktsineerimata personali juhtumipõhiseks testimiseks. 

__________________________________________________

23. aprill 2021

Valitsus otsustas, et 3. maist saab kooli minna 1.—4. klass. 26. aprillist saab välitingimustes tegeleda huvitegevuse- ja haridusega,
noorsootöö, täiendkoolituse- ja õppega. 3. maist võib neid tegevusi läbi viia ka siseruumides.
<https://www.hm.ee/sites/default/files/2021.04.23_ringkiri_piirangud_para…>

Vabariigi valitsuse korraldus <https://www.riigiteataja.ee/akt/322042021003>

ja seletuskiri <https://www.kriis.ee/sites/default/files/eriolukord/2021.04.22_k146_vv_s…> (22.04)
Ülevaate kehtivatest piirangutest, haridusvaldkonna soovitused ja juhendid ning olulised kontaktid leiate www.hm.ee/koroona
<https://www.hm.ee/et/koroona>

Üld-, kutse- ja kõrgharidus

Alates 3. maist lubatakse kõiki ohutusmeetmeid rakendades kontaktõppele 1.—4. klassi lapsed. Teistele klassidele ning kutse- ja kõrgkoolide
õppijatele jätkub praegu distantsõpe.

Uuendatud juhised võimalikult ohutuks töö korraldamiseks üldhariduskoolides saadab ministeerium uuel nädalal.

Hariduslike erivajadustega õpilaste õpe võib jätkuda kontaktõppena, arvestades õpilaste individuaalset õppimissuutlikkust ja neile tõhustatud või eritoe tagamise vajadust, mida kodustes oludes pakkuda ei suudeta.

Kõiki ettevaatusabinõusid rakendades tohib haridusasutuses viibida ka õppija, kes vajab hariduslikke tugiteenuseid; õpetaja hinnangul
konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks; sooritab praktilist õpet, eksameid või teste. Tegevusi läbi viies tuleb tagada hajutamine ja
hügieeninõuete järgimine. Olümpiaadid tuleb korraldada distantsilt.

Koolides toimuva praktilise õppe korraldamisel tuleb hinnata, kas seda on võimalik edasi lükata. Kui edasilükkamine ei ole võimalik või õppeprotsessist lähtuvalt otstarbekas, siis tuleb tagada hajutamine ja kõigi ennetusmeetmete järgimine, et ei toimuks viiruse levikut.

Piiranguid ei kohaldata õpilaste suhtes, kes on tõhustatud või eritoel, ja nendele kohandatud haridusasutustes või puudega isikute tegevustele.

Siseruumides peavad kandma maski nii õppijad kui asutuse personal. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Huvitegevus- ja haridus, noorsootöö, täiendkoolitus- ja õpe

Välitingimustes

Alates 26. aprillist on välitingimustes huviharidus ja -tegevus, noorsootöö, täiendkoolitus ja -õpe lubatud, järgmistel tingimustel:

Rühmas on kuni 10 osalejat, nende seas juhendaja. Kui rühmi on rohkem kui üks, ei tohi nad omavahel kokku puutuda.

Siseruumides

Alates 3. maist tohib siseruumides huviharidus ja – tegevust, noorsootööd, täiendkoolitust ja -õpet läbi viia järgmistel tingimustel:

Järgida tuleb 2+2 reeglit: koos tohib tegevuses osaleda kuni kaks inimest ja teistega tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad.
Rühmatreeningud ja muud rühmategevused ei ole lubatud. Ruumi täituvus võib olla kuni 25% Osalejad peavad kandma maske. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Nii sise- kui välistingimustes läbi viidavate tegevuste puhul ei kehti rühmapiirang kontaktõppesse lubatud sama klassi ja sama lasteaiarühma õpilastele ning koos liikuvatele perekondadele.

Samuti ei laiene piirang professionaalsetele sportlastele, koondise liikmetele ja kandidaatidele, meistri- ja esiliiga sportlastele, riigi sõjalise kaitse ja siseturvalisusega seotud tegevustele ning puudega isikute tegevustele, sealhulgas sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamisele.

Piirangud ei kehti kvalifikatsiooni omandamist tõendava tähtajalise tunnistuse saamiseks vajalikule täienduskoolitusele ja sellega seotud
eksamitele.

Põhikooli lõpueksamid

Juhime tähelepanu, et eksamite läbiviimisel tuleb järgida kehtivaid tervisekaitse- ja ohutusnõudeid. Kui ka põhikooli lõpueksamite ajal kehtib maski kandmise kohustus, tuleb koolil tagada, et eksamite korraldajad ja eksaminandid kannaksid maske. Eksaminandil on lubatud
kasutada oma maski, kuid selle puudumisel peab talle maski tagama kool.

Täpsemad suunised põhikooli eksamikorralduse osas saadab Harno koolidele maikuus.

Tasuta ettevalmistuskursused matemaatika riigieksami sooritajatele

Tallinna Tehnikaülikool pakub jätkuvalt tasuta ettevalmistuskursust laia matemaatika riigieksamiks valmistumisel. Tänasest lisatakse kursusele teemade kaupa ka venekeelsed õppevideod ja ülesanded. Kursusel on oodatud osalema nii üldhariduskoolide kui kutsekeskhariduse lõpetajad, kes soovivad sel aastal sooritada laia matemaatika riigieksamit. Info kursuse ja registreerimise kohta leiab TalTechi eksamikooli veebilehelt <https://www.taltech.ee/eksamikool>

__________________________________________________

9. märts 2021

Lugupeetud lapsevanemad

Homsest algav/jätkuv distantsõpe toimub kooli tunniplaani alusel.
Õppeülesanded antakse Stuudiumi päeviku kaudu, palume regulaarselt jälgida Stuudiumi.
Õpilaste paremaks juhendamiseks distantsõppe ajal teevad õpetajad tunde ZOOM-keskkonnas.
Nende tundide mahu ja aja otsustab õpetaja lähtudes õppeaine spetsiifikast.
Palun kindlasti tutvuda kooli kodulehel link “Dokumendid” all olevate kooli õppekava ja kooli kodukorra distantsõpet käsitlevate osadega. Seal on paljud distantsõpet puudutavad küsimused põhjalikumalt lahti seletatud. http://paidehpk.edu.ee/dokumendid-2

Distantsõppe perioodil antakse peredele toidupakid – üks pakk kahe nädala kohta.
Toidupakkide järgmine jagamine on järgmisel nädalal, info pakkide kättesaamise aja ja koha osas saadab teile Stuudiumi kaudu kooli sotsiaalpedagoog Kaire Õlge.
Kui vajate abi arvuti osas, siis pöörduge kooli haridustehnoloog Dina Ressaare poole, e-post: dina.ressaar@paidehpk.edu.ee

Kui teil tekib probleeme ja küsimusi, siis esmalt pöörduge oma lapse klassijuhataja poole.

Eelseisev distantsõpe kestab praegu teada oleva info kohaselt vähemalt kuu aega.
Palume mõistvat suhtumist ja head koostööd, et see keeruline ja raske periood üheskoos edukalt üle elada.

Lugupidamisega

Vello Talviste
kooli direktor

__________________________________________________

25. veebruar 2021

Lugupeetud lapsevanemad

Seoses koroonaviiruse leviku kiire kasvuga otsustas Vabariigi Valitsus suunata alates esmaspäevast, 01. märtsist kuni märtsi lõpuni distantsõppele üldhariduskoolide õpilased alates 5. klassidest, meie koolis siis 5.-9. klassid. 

Koolis käivad tavalises korras edasi 1.-4. klasside õpilased. 

Lisaks kutsutakse kooli kõik väikeklassides õppivad hariduslike erivajadustega õpilased.

Distantsõpe toimub kehtiva tunniplaani alusel. Õpetajad töötavad koolimajas. Videotunde Zoom-keskkonnas korraldatakse ca 50 % ulatuses kogu õppekoormusest, täpsem videotundide maht sõltub õppeainest ja õpetatava materjali või tunni õppekorralduse iseloomust.

Kui teil kodus ei ole õpilasele anda õppetöös osalemiseks elektroonika seadet (arvutit), siis seda saab laenutada koolist, pöördudes haridustehnoloogi poole dina.ressaar@paidehpk.edu.ee

Koolis käivatele lastele tagatakse soe koolieine, distantsõppel olijad saavad toidupakid, millele järele tuleku aeg on teile juba Stuudiumi kaudu teatatud.

Täpsemalt saate distantsõppe korralduse, sh hindamise kohta lugeda meie kooli õppekavast ja kodukorrast, millised on kooli kodulehel lingi Dokumendid all.

NB! NB! Palume koolimajja mitte tulla. Õpetajatega või vajadused kooli juhtivtöötajatega palume ühendust võtta Stuudiumi kaudu või e-posti teel.

Palume teil oma lastele, kes jäävad distantsõppele, selgitada, et kodust väljumine ilma mõjuva põhjuseta ei ole mõistlik. Sõbrale külla minek ei ole mõjuv põhjus, seda me tungivalt ei soovita.

Teie kaasabile ja mõistvale suhtumisele lootes,

Vello Talviste,
kooli direktor

__________________________________________________

18. jaanuar 2021

Lugupeetud lapsevanemad

Tulenevalt epidemioloogilisest olukorrast – COVID-19 positiivne õpilane koolis – ning konsulteerides Terviseametiga ja kooliga, otsustas Paide Linnavalitsus Paide Hammerbecki Põhikooli 5.-8. klasside õpilased suunata distantsõppele kuni 27. jaanuarini 2021.

Õppekorraldus koolis on alates esmaspäevast, 18. jaanuarist 2021 järgmine:
– 1.-4. klassidel, 9. klassidel ning 5. c ja 6. c klassidel (HEV õpilaste väikeklassid) jätkub tavapärane õpe koolimajas;
– 5.-8. klasside õpilastel on õppetöö vormiks distantsõpe ja õpilased õpivad kodus.

Õppetöö korralduse täpsem kirjeldus asub siin

Kodus distantsõppel olevatele õpilastele teeb kooli söökla nädalase toidupaki, selle üleandmine peredele on planeeritud kolmapäevale, 20. jaanuarile. Toidupakid on mõeldud kõigile 5.-8.klassi õpilastele. Neile saate kolmapäeval (20.01.2021) järgi tulla kooli garderoobi järgmiselt:
14.15-14.30 – 5.klass
14.30-14.45 – 6.klass
14.45-15.00 – 7.klass
15.00-15.15 – 8.klass
NB! Pakile võivad järgi tulla terved õpilased või lapsevanemad! Lähikontaktsed, kes on määratud eneseisolatsioonid palun püsige kodus! Kui teil ei ole võimalik toidupakile järgi tulla, siis palun andke teada Kaire Õlgele või Helen Trugile, leiame lahenduse! PALUN KÕIGIL KANDA MASKI!

Õppekorralduslikes täpsustavates küsimustes palun pöörduda klassijuhataja või aineõpetaja poole Stuudiumi kaudu või e-posti teel.
Muudes küsimustes palun pöörduda kooli direktori poole telefonil 5246468.

Head koostööd soovides

Vello Talviste
kooli direktor

__________________________________________________

8. jaanuar 2021

Lugupeetud lapsevanemad

Neljapäevasel Vabariigi Valitsuse istungil otsustati mitte pikendada piiranguid 13 maakonna üldhariduskoolides ja see tähendab, et alates esmaspäevast, 11. jaanuarist jätkub meil koolis tavapärane õppetöö ning seega kõik terved õpilased peavad tulema koolimajja õppetundidesse. Haiged ja haigustunnustega õpilased ei tohi tulla koolimajja.

Paide Linnavalitsuse ja haridusasutuste juhtide tänasel koosolekul oldi ühisel seisukohal, et kõik koolitöötajad peavad väga soovitavalt kandma maski/visiiri koolimajas viibides. Samasugune maskikandmise soovitus kehtib ka õpilaste kohta alates 12. eluaastast. Põhjus: koroonaviiruse levik terves Eestis on tõusnud väga kõrgele ja on oht, et tõus võib jätkuda. Järvamaal on viirusesse nakatumise koefitsient juba teist nädalat kõrgem kui Eestis keskmiselt, seetõttu nakatumisoht samuti kõrgem.
Head lapsevanemad, palun andke oma lapsele alates 12. eluaastast mask koolis kasutamiseks kaasa.

Kui kõik koos rakendame maksimaalselt meetmeid viiruse leviku tõkestamiseks, siis on lootust olukorra paranemisele ja normaalsema õppe- ja töökorralduse taastumisele.

Teie mõistvale suhtumisele lootes,
lugupidamisega

Vello Talviste
Paide Hammerbecki Põhikooli
direktor

__________________________________________________

11. detsember 2020

Lugupeetud lapsevanemad

Vabariigi Valitsuse otsusel on kõik Eesti üldhariduskoolid alates 14. detsembrist 2020 kuni 31. detsembrini 2020 üle viidud uuele õppekorraldusele, mis seisneb selles, et õpilased ei tule koolimajja, vaid viibivad kodus.
Koolivaheaja aega ei ole muudetud.
Kooli kutsutakse kontaktõppesse hariduslike erivajadustega õpilasi vajaduspõhiselt kooli otsusel kooskõlastatult lapsevanemaga.

Meie koolis toimub järgmisel nädalal distantsõpe spetsiaalselt selleks perioodiks koostatud tunniplaani alusel.
Selle otsuse on heaks kiitnud kooli hoolekogu ja Õpilasesinduse juhatus.
Uue tunniplaani saavad õpilased teada täna koolis klassijuhataja tunni ajal.
Teile edastatakse tunniplaan Stuudiumi kaudu tänase päeva jooksul.

Järgnevalt on esitatud õppekorralduse põhimõtted distantsõppe perioodiks:
– õppeülesanded esitatakse õpilastele Stuudiumi kaudu;
– õppeülesanded koostatakse selliselt, et põhiline on seni õpitu kordamine ja kinnistamine;
– õpilased saavad vajadusel suhelda õpetajatega Stuudiumis uues tunniplaanis toodud tunni ajal;
– õpilasele tagasiside andmise viisi ja aja teatab õpetaja;
– hindelisi töid sellel perioodil ei toimu;
– hindelisi töid ei toimu ka 11.-15. jaanuarini 2021;
– 5.-9. klasside õpilastel on võimalus õpilase initsiatiivil ja kokkuleppel õpetajaga vastata I trimestri võlgnevusi;
– hariduslike erivajadustega õpilaste kontaktõppe korraldus räägitakse läbi ja otsustatakse individuaalselt.

Kooli üldine töökorraldus:
– õpetajad ja töötajad töötavad koolimajas;
– koolimaja avatakse kell 7:30 ja suletakse kell 17:00;
– õpetajate tööpäev algab kell 8:30 ja lõpeb kell 13:30;
– töötajate tööpäev algab kell 8:30 ja lõpeb kell 14:00;
– koolimajas on maski kandmise kohustus alates 12. eluaastast (Vabariigi Valitsuse korraldus nr 440).

Õpilaste toitlustamise korralduse kohta tuleb eraldi kiri lähiajal.

Palume jälgida Stuudiumi igapäevaselt, sest sealtkaudu esitame operatiivset täiendavat infot.
Kui teil tekib küsimusi, siis eelkõige pöörduge õpilase klassijuhataja poole Stuudiumi kaudu või e-kirja teel.

Loodame, et algav distantsõppe periood sujub meil töiselt ja rahulikult ning üksteist mõistvas koostöös.

Lugupidamisega

Vello Talviste
kooli direktor

__________________________________________________

09. november 2020

Lugupeetud lapsevanemad!

Täna toimus Paide Linnavalitsuse ja Paide koolijuhtide ühine nõupidamine, kus käsitleti meetmeid ja tegevusi COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks linna haridusasutustes. Ühiselt lepiti kokku järgnevas:
1. Kui kooli kollektiivis (õpilased, õpetajad ja koolitöötajad) on COVID-19 juhtum (see tähendab COVID-19 positiivne isik, lähikontaktsed siia alla ei kuulu), siis kool läheb 24-tunniks kinni (õpilased distantsõppele). Kooli direktor konsulteerib Terviseametiga ja linna kriisikomisjoniga ning seejärel tehakse otsused edasise õppekorralduse kohta, millest koheselt antakse info kooli Stuudiumi kaudu.
2. Kui meie kooli õpilane/õpetaja saab COVID-19 positiivse diagnoosi, siis palume sellest koheselt teavitada kooli direktorit telefonil 5246468.
3. COVID-19 leviku piiramiseks otsustati ühiselt, et novembris-detsembris maakondlikke õpilasüritusi ei korraldata. Näiteks Midrimaa lükatakse edasi, erinevad spordivõistlused, ka maakondlikud, ainesektsioonide poolt korraldatud üritused jne lükkuvad samuti uude aastasse.

Meie kooli juhtkond võttis vastu järgmised otsused koolisisesteks tegevusteks seoses COVID-19 viirusega:
1. Kui selgub, et meie koolis on keegi COVID -19 otsene lähikontaktne, siis küsime lapsevanemalt (kui lähikontaktne on õpilane) või lähikontakstelt (juhul kui see on kooli töötaja) kirjaliku nõusoleku, et teavitada juhtumist juhtumisse otseselt puutuvaid isikuid.
2. Klassi poolt korraldatuna ei minda teatrisse, ei osaleta koolivälistel üritustel. Võtame kõik novembris-detsembris koolimajast väljas toimuvad üritused Stuudiumi kalendrist maha.
3. Kooli võimlemispidu toimub PAMT-is, pealtvaatajateks on ainult meie kooli õpilased. Lastevanematele ja teistele pealtvaatajatele toimub etendusest veebiülekanne.
4. Kui koolimajja peab tulema eelnevalt kokku lepitult lapsevanem või külaline, siis ta peab oma visiidi registreerima kirjalikult välisukse juures olevasse kausta.
5. Koolimajja tulev lapsevanem või külaline peab koolimajas kandma maski.
6. Kooli administraatori juurest on võimalik saada maske nii õpilastel kui õpetajatel, õpetajatele on tellitud visiirid, neid saab soovi korral kasutada. Visiirid saabuvad kooli esmaspäeval.

Palun tungivalt kõikidel osapooltel täita kehtestatud meetmeid, mis aitavad ennetada viiruse levikut.
Püsigem terved!

Heade soovidega,

Vello Talviste
kooli direktor

__________________________________________________

26. oktoober 2020

Lugupeetud lapsevanemad

Edastan reedel, 23. oktoobril 2020 kell 16:57 kooli saabunud Haridus- ja teadusministeeriumi infokirja.
Palun toimida selles olevate soovituste järgi.

Heade soovidega,

Vello Talviste
kooli direktor

Reisilt tulles soovitame koju jääda

Enne koolivaheaja algust oli mõne riigi nakatumiskordaja Eesti omast madalam, ent praeguseks on olukord muutunud. Seega: kui mõne riigi nakatumiskordaja on selle nädala sees suurenenud, tuleks sealt naastes käsitleda riiki riskipiirkonna riigina. Riike, kust naastes ei peaks jääma eneseisolatsiooni või end testima, on väga vähe.

Soovitame mis tahes riigist reisilt tulles jääda kaheks nädalaks eneseisolatsiooni või teha piiril koroonatest. Õpilased võivad reisilt tulles kooli naasta pärast 14-päevast eneseisolatsiooni või pärast kaht negatiivset koroonatesti, mille vahe on olnud vähemalt seitse päeva. Testitulemust oodates tuleb püsida eneseisolatsioonis. Eneseisolatsiooni
ajal ei tohi osaleda ka näiteks huvitegevuses.

Pärast reisi õppetööst eemal viibimisest peab lapsevanem või õpilane haridusasutust teavitama ja kokku leppima, kuidas toimub eneseisolatsiooni ajal õppetöös osalemine.

Endiselt kehtib soovitus lükata edasi kõik välisreisid ning reisida ainult äärmise vajaduse korral. See kehtib nii töö- kui eraeluliste reiside puhul.

Testimise info leiab Terviseameti kodulehelt <www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus/testimine>

Värskeimat reisiinfot koondab Välisministeerium <vm.ee/et/teave-riikide-ja-liikumispiirangute-kohta-e…

Kõik kevadise distantsõppeperioodi ajal ning enne seda loodud asjakohased veebiseminarid ja koolitused õpetajatele, koolijuhtidele, õpilastele ja lapsevanematele on leitavad Youtube’ist <www.youtube.com/playlist?list=PLZ_uMqYCd3Q2O7-kaFQfI…

Tehnoloogiavaldkondade kasutamisel leiab näiteid ja inspiratsiooni ka Hariduse Tehnoloogiakompassist <kompass.hitsa.ee/>

Haridus- ja Noorteameti Rajaleidja õppenõustajad annavad nii koolidele, tugispetsialistidele kui lapsevanematele nõu, kuidas praeguses kiirelt muutuvas olukorras lapsi õppetöös toetada telefonil 7350750 (tööpäeviti kell 12-16). Praktilisi soovitusi ja materjale leiate ameti veebilehelt harno.ee/distantsope


Tegusat ja turvalist uut õppeperioodi!

__________________________________________________

26.september 2020

Lugupeetud lapsevanemad

Viis nädalat tagasi saatis Haridus- ja teadusministeerium (HTM) soovitused, milliste alusel oleme seni õppetööd koolis korraldanud. Septembri algul tekkis üle Eesti väga paljudel lastevanematel ja ka koolide töötajatel küsimusi, millise tervisliku seisundi korral võib õpilane/õpetaja kooli õppetööle tulla ja millal mitte.
HTM koostöös Terviseametiga on koostanud täpsustatud soovitused, kuidas tuleb meil kõigil praeguses situatsioonis tegutseda. Need on kirjale manusena lisatud.
Palun neid tähelepanelikult lugeda ja arvestada.

Lisaks teatan, et meie kool jätkab tavaõppe korras. Piiranguid rakendame selles osas, mis puudutab tunni- ja kooliväliseid üritusi. Kui midagi muutub, siis anname sellest teile koheselt teada.

Neljapäeval toimus linnapea eesistumisel koosolek, kus linna haridusasutuste juhid andsid ülevaate oma asutuste töökorraldusest. Ühiselt leiti, et oleme tegutsenud mõistlikult. Arutelu jälgides tunnetasin, et meie koolis rakendatud ohu vältimise meetmed on veidi rangemad kui teistel. Siiski arvame, et need on õigustatud. Rahvatarkuski ütleb, et “Parem karta, kui kahetseda!”.

HTM ja Terviseameti soovitused (sept 2020)

__________________________________________________

15. september 2020

Lugupeetud lapsevanemad

Kooliaastat on nüüdseks kaks nädalat möödas ja töörütm koolis on tekkimas.
Õnneks ei ole COVID-19 (koroona) viirus Paidesse jõudnud ja praegu saame tavaõppe korras õppetööd jätkata. Loodame, et kaua.
Oleme rakendanud viiruseohu vähendamiseks meetmeid, neid ka täpsustanud ja muutnud vastavalt praktilisele kogemusele.

Alljärgnevalt selgitan neid meetmeid, milliste rakendamisega on praktikas kõige rohkem probleeme ja küsimusi olnud:
1. Nõue, et kooli ei tule haiged lapsed, jääb kehtima.
Küsimusi on tekitanud, et kas väikese nohu ja väikese köhaga võiks õpilane kooli tulla. Lisan, et õpilaste puudumine koolist on sel aastal tavapärasega võrreldes suurem.
Selgitus: pikas telefonivestluses Haridus- ja teadusministeeriumi (HTM) järelevalve peaspetsialistiga sain selgituse, et selle, kas laps võib väikese või püsiva haigussümptomitega kooli tulla või ei, saab otsustada pädev isik ehk siis meditsiinitöötaja. Ta lisas, et seda küsimust on nendelt väga-väga palju küsitud ja ähipäevil pidi tulema HTM-ist sellekohane selgituskiri koolidesse.
Lisan, et meie koolis on med.õde kohal esmaspäeva, kolmapäeva ja reede hommikul ja ta ütles mulle, et tema juurde võib haigussümptomi tõsiduse hindamiseks õpilasi saata.
2. Ekskursioone ja muid sarnaseid üritusi ei korraldata.
Ühiseid sõite teatrisse, kontserdile, muuseumi jne kooli/klassi poolt ei korraldata. Väljasõidu-matkad Järvamaa loodusesse on lubatud. Klassiõhtud on lubatud. Põhimõte seisneb selles, et igapäevaselt õppetunnis koos olev kollektiiv võib ka peale tunde koos olla, aga ei tohi minna kohtadesse, kus palju võõraid inimesi.
3. Koolimaja külastamine on piiratud.
Põhimõte on selline, et koolimajas viibivad päevasel (õppetöö) ajal ainult õpilased ja õpetajad ning halduse ja söökla töötajad.
Lapsevanematele on õpetajate ja kooli töötajatega põhiliseks info vahetamise kanaliks Stuudium, lisaks e-post ja telefon.
Kui siiski on väga vaja mõne õpetaja või koolitöötajaga kokku saada, siis tuleb see eelnevalt kokku leppida ja siis lubatakse siseneda koolimaja klassidesse ja ametiruumidesse.
Eelkokkulepet ei pea olema, kui kutsujaks pooleks on õpetaja või kooli töötaja.

Neid ja mitmeid teisi piiranguid rakendame ikka selleks, et omalt poolt oleks tehtud tavaõppe tingimustes võimalikult palju, et ära hoida viiruse levikut meie kooli, meie peredesse, meie linna. Siinjuures palume kooli poolt mõistvat suhtumist ja ka arusaamist, et me kõik teeme neid toiminguid esimest korda ja kui kõik kohe ei suju nii, nagu vaja, siis toimigem koos põhimõttel „Kus viga näed laita, seal tule ja aita!“

Lugupidamisega
Vello Talviste
kooli direktor

__________________________________________________

29. august 2020

Lugupeetud lapsevanemad

Suvepuhkuste aeg on lõppemas ning koolilapsi ja nende peresid ootab ees uus kooliaasta.
Kuigi algava õppeaasta algust varjutab COVID-19 viiruse leviku laienemise oht, näeme siiski, arvestades Haridus- ja teadusministeeriumi (HTM) soovitusi koolielu korraldamisel, võimalust korraldada Paide Hammerbecki Põhikoolis kooliaasta avaaktus traditsiooniliselt kogu kooliperele korraga 01. septembril 2020 algusega kell 11:00 Paide E-Piim Spordihallis.

Alljärgnevalt mõned olulisemad koolielu korralduslikud asjad, millistega õpilaste kodud peavad arvestama ja peavad teadma seoses algava õppeaastaga ning mis tulenevad Terviseameti ja HTM-i soovitustest:
1. Kooli tohivad tulla ainult terved õpilased. Õpetajad ja koolitöötajad jälgivad koolis väga tähelepanelikult õpilaste tervislikku seisundit ning õpilastel vähimagi haigussümptomi tuvastamisel saadame selle õpilase koheselt koju tagasi.
2. Alati on oluline pidev infovahetus kooli ja kodu vahel. Eeloleval perioodil on infovahetuse põhikanaliks Stuudiumi suhtlus, lisaks telefon ja e-kirjad.
3. Kui lapsevanemal on väga vajalik tulla koolihoonesse, siis see tuleb eelnevalt kokku leppida õpetaja või koolitöötajaga, kellega soovite koolihoones kokku saada. Kokkuleppest teavitatakse kooli valvelauda ning kas hommikupoole kooli administraator või õhtupoole valvur ei luba teid koolihoonesse, kui teil eelregistreerimine on tegemata.
4. Eelregistreerimisel küsitakse ka põhjust, miks soovite koolimajja tulla. Mitteolulise põhjuse korral on meil õigus keelduda kokkusaamisest koolis.
5. Erandina lubame septembri algul koolimajja 1. klassi õpilasi saatvad vanemad.
6. Õppetöö alates 02. septembrist algab tavapäraselt tunniplaani alusel. Kool rakendab mõningaid koolisiseseid meetmeid, et õpilaste ja õpetajate vahelisi kontakte vähendada: vahetundide ajal hajutame õpilasi niipalju kui võimalik, vähegi mõistliku ilma korral suuname õpilasi vahetundideks kooliõuele ja spordiväljakule.
7. Õpilaste toitlustamise korraldus jääb samaks, mis oli eelmisel õppeaastal. Koolile toitlustusteenus pakkuv Baltic Restaurants AS on kirjalikult kinnitanud, et nende töökorraldus vastab Terviseameti poolt kehtestatud nõuetele.
8. Kool on varustatud desovahenditega nii kätele kui ka pindadele ja soovi korral on võimalik saada näomaski administraatori käest. Siinjuures rõhutan, et siiski on kõige tõhusam desinfitseerimismeetod käte sagedane pesemine.
Need olid põhilisemad asjad, mida oleme rakendamas. Kooli juhatus jälgib pidevalt olukorda ja vajadusel täpsustab või täiendab viirusetõrje vajadusest tulenevaid meetmeid ning anname neist ka teile teada.
Koolis me selgitame õpilastele septembri esimestel päevadel kõiki neid töökorralduse muudatusi. Palun rääkige ka kodus oma lastele nendest ja rõhutage, et ennast ja kaaslasi hoidev käitumine ning hoolsus isiklikus hügieenis on väga olulised, et kõik koos püsiksime terved.

Heade soovidega,
Vello Talviste
kooli direktor