Paide Hammerbecki Põhikool on üks Järvamaa vanimatest ja suurimatest põhiharidust andvatest koolidest, novembris 2018. a  tähistame kooli 109. aastapäeva. Kool töötab põhikoolina esimest õppeaastat.

Käesoleval õppeaastal alustas meie koolis õpinguid 445 õpilast 23 klassikomplektis, neid õpetab 40 õpetajat ja õpetamist toetab 3 tugisüsteemide töötajat.

Aastatel 2006-2010 rekonstrueeriti ja sisustati terviklikult koolihoone, staadion ja õueala, valmis uus spordihoone ning nüüd on meie kasutada head ja hästi sisustatud õpperuumid ja IKT võimalused.

Kevadel 2018 lõpetas meie viimane gümnaasiumiastme lõpuklass. Läbi kõikide aastate olid meie  lõpetajate riigieksamite tulemused stabiilselt kõrged – maakonnas oldi pidevalt tipus, enamusel aastatel parimad. Järjest edukamad on meie õpilased olnud vabariiklikel ja maakondlikel aineolümpiaadidel ja konkurssidel, näiteks eelmisel õppeaastal saavutati 54 auhinnalist kohta.

Alates 2010. a märtsist on meil koostööleping Tartu Ülikooliga, eelkõige teeme koostööd loodus- ja tehnoloogiateaduskonnaga. Meie koolis toimuvad TÜ Teaduskooli õpikojad bioloogias, füüsikas ja keemias. Tallinna Ülikooliga on meil koostöö õpilaste Robomatemaatika uuringu raames.

Väga heal järjel on projektitöö, sealhulgas eriti rahvusvaheliste õpilasvahetuste osas, mis toimuvad igal õppeaastal. Meie sellealast tööd on ka kõrgelt tunnustatud: SA Archimedes autasustas meid auhinnaga KULDÕUN 2012 – Eesti parim kool rahvusvahelise koostöö osas.

Väga mahukas ja heatasemeline on kooli huvitegevus: tegutseb 4 koori ja 8 rahvatantsuringi (kõik omavad 1. või 2. kategooriat), lisaks veel mitmeid teisi huviringe, palju on üritusi õpilastele, mitmetel neist (MoeP.A.R.K., koogikorv) osalevad teiste koolide õpilased.

Vello Talviste
direktor