Paide Hammerbecki Põhikooli põhiväärtused

Avatus, demokraatia, ettevõtlikkus

Avatus iseloomustab meie tegevuse läbipaistvust, arengu- ja koostöövalmidust.
Demokraatia on huvipoolte osalemine otsustamisel ja endale vastutuse võtmine.
Ettevõtlikkus on aktiivne koostöö kogukonnaga ja partneritega.

Paide Hammerbecki Põhikooli visioon aastani 2032:

Paide Hammerbecki Põhikool on parim kool õppimiseks ja rahvakultuuriga tegelemiseks. Meil on sõbralik ja vaimset ning füüsilist tervist toetav keskkond, mis aitab kaasa ettevõtliku ja ennast juhtiva õppija kujunemisele.

Missioon:
Õpilaste arendamine ja nende väärtushinnangute kujundamine, mis tagavad toimetuleku ning konkurentsivõime edaspidises iseseisvas elus.

Missioon tuleneb kooli üldeesmärgist: ette valmistada haritud noori kodanikke, kes on vastutusvõimelised, valmis õppima järgmises haridusastmes ja küpsed saama erialast ettevalmistust.

2023/2024 õppeaasta põhieesmärgid:

1. Koostada ja kinnitada 1., 4., 7.klasside kooli ainekavad.
2. Luua ja arendada usalduslikke ja turvalisi koostöövõimalusi kõikide osapoolte vahel.
3. Suurendada õpilaste õpimotivatsiooni läbi õpilaste aktiivsema kaasamise õppeprotsessi kujundamisel.
4. Rakendada Liikuma Kutsuva Kooli aktiivse ainetunni põhimõtteid ainetundides.

2023/2024 õppeaastal alustas meie koolis õppimist 457 õpilast ja töötab 55 inimest.