Paide Hammerbecki Põhikooli põhiväärtused

Avatus, demokraatia, ettevõtlikkus

Avatus iseloomustab meie tegevuse läbipaistvust, arengu- ja koostöövalmidust.
Demokraatia on huvipoolte osalemine otsustamisel ja endale vastutuse võtmine.
Ettevõtlikkus on aktiivne koostöö kogukonnaga ja partneritega.

Paide Hammerbecki Põhikooli visioon aastani 2032:

Paide Hammerbecki Põhikool on parim kool õppimiseks ja rahvakultuuriga tegelemiseks. Meil on sõbralik ja vaimset ning füüsilist tervist toetav keskkond, mis aitab kaasa ettevõtliku ja ennast juhtiva õppija kujunemisele.

Missioon:
Õpilaste arendamine ja nende väärtushinnangute kujundamine, mis tagavad toimetuleku ning konkurentsivõime edaspidises iseseisvas elus.

Missioon tuleneb kooli üldeesmärgist: ette valmistada haritud noori kodanikke, kes on vastutusvõimelised, valmis õppima järgmises haridusastmes ja küpsed saama erialast ettevalmistust.

2022/2023 õppeaastal alustas meie koolis õppimist 455 õpilast ja töötab 58 inimest.