Hammerbecki tugisüsteemi spetsialistid moodustavad koostöövõrgustiku, tagamaks süsteemset abi ja nõustamist õpilastele, õpetajatele ja lapsevanematele.

Tugisüsteemi eesmärk on turvalise ja lapsesõbraliku õpikeskkonna ning võrdsete võimaluste loomine kvaliteetse ja võimetekohase hariduse omandamiseks kõigile õpilastele. Tugisüsteemid tagavad õpilase arengu toetamise koolis.

HEV õppe koordineerija

HEV õppe koordineerija töö eesmärgiks on aidata kaasa kohanemis-, käitumis- ja õpiprobleemidega õpilaste sotsiaalsele arengule ja toimetulekule.

HEV õppe koordinaatori tööülesanded on haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija ülesandeks on haridusliku erivajadusega õpilase õppe ja arengu toetamiseks vajaliku koostöö korraldamine tugispetsialistide ja õpetajate vahel.

HEV koordineerija toetab õpetajat töös haridusliku erivajadusega õpilastega, korraldab koostööd tugisüsteemi spetsialistide vahel, määrab koostöös spetsialistidega sobiva õpiabivormi ja jälgib/hindab õpiabi tõhusust, suunab õpilase individuaalsuse kaardi täitmist. Tulenevalt vajadusest teavitab ja nõustab koordineerija lapsevanemat, teeb ettepanekuid juhtkonnale vajalike meetmete rakendamiseks, koordineerib tugisüsteemi koostööd asutuses ning selle väliselt.

Kontakt: barbi.paatsi@paidehpk.edu.ee või telefonil 5530672

Eripedagoog

Eripedagoogi üks peamistest tööülesannetest on märgata õpilase hariduslikku erivajadust, lähtuvalt sellest aidata leida sobiv viis õpilasel oma erivajadusega toime tulla ning nõustada pedagooge ja lapsevanemaid. Vajadusel leiab eripedagoog õpilase probleemi lahendamiseks abi ka väljastpoolt kooli. Varajane märkamine ja sekkumine annavad õpilasele võimaluse õppida võimetekohaselt ja saada õppeprotsessidest positiivne edutulemus.

Eripedagoog: töötab õpetaja ja/või teiste spetsialistide poolt tugisüsteemi suunatud õpilasega individuaalselt, selgitamaks välja õpilase erivajaduse iseärasus ning otsib koostöös teiste spetsialistidega õpilasele sobiva viisi probleemi lahendamiseks

  • viib läbi erivajadusega õpilaste individuaal- ja rühmatunde;
  • nõustab pedagooge ja lapsevanemaid haridusliku erivajadusega õpilaste probleemidele lahenduste leidmisel;
  • annab pedagoogile võimaluse saata õpilane kokkulepitud perioodiks omandama teadmisi ja õpioskusi eripedagoogi juures.

Eripedagoog-nõustaja vastuvõtule on võimalik tulla eelnevalt ette teatades e-maili teel meeli.stoltsen@paidehpk.edu.ee või telefonil 5530672

Eripedagoogi poole võib julgelt pöörduda kõikides lapse õppimist või õppekeskkonda puudutavates küsimustes!

Koolipsühholoog

  • hindab lapse psühholoogilist arengut ja toimetulekut (psüühilisi protsesse, isiksuse omadusi, emotsionaalset seisundit, vaimse tervise probleeme, suhtlemis- ja käitumisoskusi);
  • kavandab, juhib ja viib läbi sekkumisi, mis vastavad lapse vajadustele ning hindamistulemustele, tehes sealjuures koostööd lapsevanemate ja haridustöötajatega ning kaasates vajadusel teisi spetsialiste;
  • nõustab lapsevanemaid lapse arengut, õppimist ja käitumist puudutavates küsimustes, abistades uute kasvatusvõtete ja lahenduste leidmisel lapse isiksusliku arengu toetamisel ning oma igapäevaelu ja kohustustega toimetulemisel;
  • nõustab ja toetab õpetajaid ja haridusasutuse juhtkonda lapse vajadusi arvestava arengu- ja õpikeskkonna kujundamisel, aitab ennetada lapse vaimse tervise probleemide tekkimist;
  • toetab ja nõustab last isikliku elu ja õppetööga seotud ning vaimse tervise probleemidega toimetulekul, tunnetusprotsesside, vaimsete võimete, käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisel ning õpi- ja karjäärivalikute tegemisel;
  • toetab ja nõustab last, lapsevanemat ja haridusasutuse personali psühhosotsiaalse kriisisekkumise erinevates etappides (kriisiennetus ja kriisijärgne tegevus).

Kontakt: marie.runnel@paidehpk.edu.ee või telefonil 58052329

Sotsiaalpedagoog

Sotsiaalpedagoogi ülesanne on aidata kaasa heade suhete kujunemisele õpilaste endi ning õpilaste ja õpetajate vahel. Vajadusel loob sotsiaalpedagoog lapse toetuseks võrgustiku, kuhu on kaasa haaratud nii lapsevanemad, õpetajad, lapse klassikaaslased ja sõbrad, vajadusel ka omavalitsuse, noorsoopolitsei ja teiste ametkondade esindajad. Koolikohustuse täitmise jälgimine. Selgitada klassijuhatajate ning aineõpetajate kaudu välja probleemsed lapsed ja pered;  nõustada probleemidega lapsi ning nende vanemaid ja leida probleemile optimaalne lahend; teha tihedat koostööd kooli personali ja piirkonna lastekaitsetöötajaga, noorsoopolitseiga, raviasutustega, Tallinna Haridusametiga ning noorsootöö institutsioonidega.  Vajadusel suunata laps koolivälise spetsialisti juurde.

Sotsiaalpedagoog nõustab õpilasi ja lapsevanemaid ning teeb ennetustööd koolis esinevate sotsiaalsete probleemide valdkonnas.

Kontakt: kaire.olge@paidehpk.edu.ee või telefonil 5227603