KIVA PROGRAMM

KiVa (Kiusamisvaba) programm:

1 ) sisaldab nii kiusamisevastast ennetustööd kui ka kiusamisjuhtumite lahendamise mudelit;
2) kaasab kõik osapooled: kooli personali, õpilased, lapsevanemad;
3) programmi tõhusust mõõdab iga-aastane uuring, mis annab koolile tagasisidet programmi mõju kohta kiusamisele.

Soome ja teiste riikide kogemus näitab, et pärast KiVa programmi rakendamist on osalevates koolides vähenenud kiusamise sagedus erinevate kiusamise vormide osas, vähenenud on õpilaste ärevus ja depressiivsus ning õpilaste koolist väljalangevus, suurenenud on kooli meeldimine ja õpilaste õppeedukus, paranenud on suhtekliima kaaslastega. Uuringutest KiVa tõhususe kohta saate lugeda https://eesti.kivaprogram.net/

Lapsevanematele suunatud KiVa miniõpik on veebis aadressil https://data.kivaprogram.net/ee_lapsevanematele/

Meie kool rakendab KiVa programmi alates 2013 aastast.

Koolis rakendatavad ennetusmeetmed:

  1. KiVa tundide läbiviimine sihtklassides (2. ja 5. klass).
  2. KiVa plakatid koridorides,  Kiva lausetega trepikleepsud, KiVa reeglite plakatid 1. – 6. klasside seintel ja üritused, mis aitavad õpilastele meelde tuletada, et kiusamisel meie koolis kohta ei ole.
  3. KiVa vestide kasutamine korrapidajaõpetajatel.

Programmi üheks oluliseks osaks on igal kevadel toimuv anonüümne veebipõhine õpilasküsitlus. Õpilasküsitluse eesmärgiks on saada tagasisidet selle kohta, kuidas on KiVa programmi rakendamine mõjutanud kiusamise esinemist koolis. Seega kogutakse küsitluse toel andmeid õpilaste kogemuste kohta seoses kiusamise, koolis oleva suhete kliima ja KiVa programmi kasutamisega, et edaspidises töös sellest juhinduda.

KiVa tegevust koolis koordineerib ning pideva kiusamise juhtumeid lahendab koostöös klassijuhatajate ja tugispetsialistidega KiVa meeskond, mida juhib Taimi Jürgenstein.

KiVa kiusamisjuhtumite lahendamise kord:

  • Kiusamisjuhtumi puhul teavitatakse kooli KiVa tiimi. Teavitaja võib olla iga koolipere liige, lapsevanem või õpilane.
  • KiVa tiim kuulab ära esialgse olukorra kirjelduse ja otsustab vastavalt sellele, kas tegu on kiusamisjuhtumiga, mis kuulub nende pädevusse.
  • Kiusamisjuhtumi lahendamisel lähtub KiVa tiim antud juhtumi eripärast ja KiVa metoodikast.
  • Kiusamisjuhtum kaardistatakse KiVa tiimi poolt kirjalikult (kiusamisjuhtumi kirjeldus, osapooled, kokkulepped).
  • Kiusamisjuhtumist teavitatakse lapsevanemat (vastavalt omavahelisele kokkuleppele ja lähtuvalt olukorrast teeb seda KIVa tiim või klassijuhataja).

Kui kiusamisjuhtumi lahendamine ei vii soovitud tulemuseni (kiusamine ei lõppe), otsustatakse koostöös klassjuhataja, kooli psühholoogi ja  sotsiaalpedagoogiga, mis on järgmised sammud olukorra lahendamiseks. KiVa eeluuringu ankeet kiusamisjuhtumi korral asub SIIN