PAIDE GÜMNAASIUMI SELTSI PÕHIKIRI (ÜLDSÄTTED)

1.1. Mittetulundusühingu nimi on Paide Gümnaasiumi Selts (edaspidi Selts).
1.2. Seltsi asukoht on Eesti Vabariik, Paide.
1.3. Selts on mittetulundusühinguna eraõiguslik juriidiline isik, mis oma tegevuses juhindub Eesti Vabariigi seadustest, asutamislepingu otsustest, käesolevast põhikirjast ja muudest vastavatest õigusaktidest.
1.4. Seltsi eesmärgiks on arendada sidemeid Paide Gümnaasiumi vilistlastega ja koostööpartneritega, kaasata neid kooli õppe- ja kasvatusprotsessi, huvitegevusse, kooli õppe- ja materiaalbaasi täiendamisse.
1.5. Seltsi põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine.
1.6. Selts vastutab oma kohustuste täitmisel kogu oma varaga. Seltsi liige vastutab Seltsi kohustuste täitmise eest oma varalise osaluse piires.
1.7. Selts on asutatud määramata tähtajaks.

II SELTSI LIIKMELISUS

2.1. Seltsi asutajaliikmeteks on asutamislepingu sälminud isikud, kes võtsid vastu käesoleva põhikirja. Asutajaliikmetel on samad õigused ja kohustused, mis teistel Seltsi liikmetel.
2.2. Peale asutajaliikmete võib Seltsi liikmeks olla iga füüsiline isik, kes soovib osaleda Seltsi eesmärkide elluviimises ning kes vastab käesoleva põhikirja nõuetele. Seltsi Juhatus või üldkoosolek võib nimetada Seltsi auliikmed, kellel on kõik Seltsi liikme õigused, kuid kellel ei ole kohustust osaleda Seltsi tegevuses ning tasuda liikme- või sisseastumismaksu. Auliikmeks nimetamiseks peab isikult olema eelnev kirjalik nõusolek.
2.3. Liikmeksastumise otsustab Juhatus soovija kirjaliku avalduse alusel kuu aja jooksul avalduse esitamisest.
2.4. Seltsi liikmel on õigus kirjaliku avalduse alusel Seltsist välja astuda. Avaldus esitatakse Seltsi Juhatusele ning liige loetakse Seltsist lahkunuks avalduse esitamise hetkest.
2.5. Liikmelisust Seltsis ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Liikme surma korral tema liikmelisus Seltsis lõpeb.
2.6. Seltsi liikmelisus on seotud liikmemaksuga ja sisseastumismaksuga, mille suuruse ja tasumise korra otsustab Juhatus.
2.7. Seltsi liige võidakse Seltsist üldkoosoleku otsusega välja arvata, kui ta:
a) korduvalt rikub põhikirja, ei ole korduvalt täitnud Juhatuse või üldkoosoleku otsuseid või on tegelenud muuga, mis olulisel määral kahjustab Seltsi tegevust või huve;
b) on esitanud Seltsi vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine Seltsi liikmeks ei olnud õiguspärane;
c) ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu või sisseastumismaksu.
2.8. Liikme poolt põhikirja sätete täitmata jätmine saab tema väljaarvamise aluseks olla ainult juhul, kui liikmele on eelnevalt tehtud vähemalt kaks sellekohast kirjalikku ja põhjendatud hoiatust ning liige ei ole asunud neis nimetatud põhjendatud nõudeid täitma. Seltsi olulisel määral kahjustamise tõttu saab liikme välja arvata ainult juhul, kui sellega tekitatud kahju on dokumentaalselt tõestatud, liige ei ole talle esitatud põhjustatud kahju hüvitamise nõuet ümber lükanud ja asunud nõuet täitma.
2.9. Otsuse Seltsi liikme väljaarvamise kohta teeb Juhatus. Kui väljaarvatud liige ei nõustu otsusega, võib ta nõuda väljaarvamise otsustamist üldkoosoleku poolt.
2.10. Isik loetakse Seltsist väljaarvatuks vastava otsuse tegemisele järgnevast päevast. Seltsist väljaarvamisel või väljaastumisel sisseastumismaksu ja liikmemaksu ei tagastata.
2.11. Seltsi liikmete õigused ja kohustused sätestatakse seaduses ja käesoleva põhikirjaga.
2.12. Seltsi liikmel on õigus:
a) osa võtta üldkoosolekust ja saada seal informatsiooni Seltsi juhtorganite tegevusest ning väljavõtteid ja ärakirju Selts üldkoosoleku otsustest;
b) valida ja olla valitud Seltsi juhtimis- ja kontrollorganitesse;
c) osaleda tema Seltsis osalemist puudutavate küsimuste arutamisel;
d) teha ettepanekuid kõigis Seltsi tegevust puudutavates küsimustes;
e) võtta osa Seltsi poolt korraldatavate ürituste ettevalmistamisest;
f) astuda kirjaliku avalduse alusel Seltsist välja;
g) kasutada muid põhikirjas ettenähtud õigusi.
2.13. Seltsi liige on kohustatud:
a) täitma põhikirja nõudeid ja Seltsi juhtorganite seaduspäraseid otsuseid;
b) hoiduma Seltsi eesmärkide ohustamisest ning hoidma ja kaitsma Seltsi mainet;
c) tasuma õigeaegselt liikmemaksu;
d) võtma osa Seltsi tegevusest;
e) suhtuma hoidlikult ja heaperemehelikule Seltsi varasse;
f) mitte avaldama kolmandatele, Seltsi mittekuuluvatele isikutele, informatsiooni Seltsi tegevusest, mis on juhatuse või üldkoosoleku otsusega kuulutatud konfidentsiaalseks ja avaldamisele mittekuuluvaks.
2.14. Füüsilised ja juriidilised isikud, kes ei soovi astuda Seltsi liikmeteks, võivad omandada Seltsi toetaja staatuse. Seltsi toetajal ei ole liikme õigusi ja kohustusi. Toetaja staatuse omandamiseks esitab selle taotleja Seltsi Juhatusele kirjaliku avalduse, milles teatab, et toetab Seltsi põhikirjalist tegevust ja eesmärke ning võimalusel annab oma panuse Seltsi tegevuse heaks. Toetaja staatus saadakse Juhatuse poolt taotleja kandmisega Seltsi toetajate nimekirja. Toetajal on õigus hääleõiguseta võtta osa kõigist Seltsi koosolekutest.

III SELTS JUHTIMINE

3.1. Seltsi kõrgeimaks organiks on selle üldkoosolek, kus võivad osaleda kõik Seltsi liikmed, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti ja mille igal Seltsi liikmel on üks hääl.
3.2. üldkoosolek toimub vähemalt üks kord igal kalendriaastal hiljemalt 1. juunil.
3.3. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides Seltsi juhtimise küsimustes, mida ei ole seaduse või käesoleva põhikirjaga antud Juhatuse või Seltsi muu organi pädevusse.
3.4. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
a) põhikirja muutmine;
b) eesmärgi muutmine;
c) Juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine põhikirjas sätestatud piirangutega, revidendi määramine ja tagasikutsumine;
d) Seltsi raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande kinnitamine;
e) Seltsi vabatahtlik lõpetamine ja likvideerijate valimine;
f) Seltsi ühinemine ja jagunemine seaduses sätestatud juhtudel;
g) Juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Seltsi esindaja määramine;
h) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud Seltsi teiste organite pädevusse.
3.5. Üldkoosoleku kutsub kokku Juhatus seaduses ja käesolevas põhikirjas ettenähtud juhtudel ja korras. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt seitse päeva Seltsi liikmetele esitatava kutsega. Kutse loetakse kätteantuks, kui see on avaldatud Seltsi veebilehel või mõnes Seltsi asukoha ajalehe paberväljaandes või saadetud liikme poolt Juhatusele avaldatud postiaadressil. Üldkoosoleku kokkukutsumise kutses ei pea olema märgitud koosoleku päevakord. Üldkoosolekul võib vastu võtta ka selliseid otsuseid, mida ei ole koosoleku kokkukutsumisel liikmetele teatavaks tehtud, kui üldkoosolekul osalevad või on esindatud kõik Seltsi liikmed.
3.6. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Seltsi liikmetest.
3.7. Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut käesoleva põhikirja punktis 3.6. nimetatud asjaoludel kokku, võivad taotlejad üldkoosoleku kokku kutsuda samas korras Juhatusega.
3.8. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui selles osaleb või on esindatud üle poole Seltsi liikmeist ning käesoleva põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema esindatuse nõuet. Kui kokkukutsutud üldkoosolekul ei osalenud nõutud arv liikmeid, kutsutakse uus üldkoosolek kokku seitsme päeva jooksul ning see on otsustusvõimeline sõltumata kohale tulnud liikmete või nende esindajate arvust.
3.9. Seltsi tegevuse eesmärgi muutmiseks on vaja kõigi Seltsi liikmete nõusolek.
3.10. Põhikirja muutmiseks ning Seltsi vabatahtlikuks lõpetamiseks, jagunemiseks või ühinemiseks seaduses sätestatud juhtudel on vajalik 2/3 üldkoosoleku liikmete poolthäälteenamus, muud küsimused lahendatakse lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustavaks Seltsi juhatuse esimees (p 3.15) hääl.
3.11. Hääletamise protseduur üldkoosolekul otsustatakse päevakorra kinnitamisel.
3.12. Seltsil on Juhatus, mis juhib ja esindab Seltsi igapäevases tegevuses. Juhatuse liikmete arv on viis kuni üheksa isikut, kes valitakse tähtajaga kuni kolm (3) aastat Seltsi liikmete hulgast, kes peavad olema teovõimelised füüsilised isikud. Juhatuse liikmed valitakse Seltsi asutamisel asutamisliikmete poolt ja edaspidi üldkoosoleku poolt.
3.13. Juhatuse pädevusse kuulub:
– Seltsi liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine;
– Seltsi liikmete registri pidamine;
– Seltsi töötajate töölevõtmine ja vabastamine, kinnitab töötajate tööülesanded ja töötasustamise korra;
– majandusaasta eelarve, tegevuskava, samuti majandusaasta aruande ja tegevusaruande koostamine ja esitamine üldkoosolekule;
– Seltsi tegevusstrateegia väljatöötamine ning selle täitmise korraldamine;
– muude küsimuste otsustamine, mis ei kuulu üldkoosoleku pädevusse.
3.14. Juhatus korraldab Seltsi raamatupidamise vastavalt raamatupidamisseadusele ja on aruandekohuslik üldkoosoleku ees vastavalt seadusele.
3.15. Juhatus valib oma liikmete hulgast Juhatuse esimehe. Seltsi esimene Juhatuse esimees valitakse asutajate poolt Seltsi asutamiskoosolekul.
3.16. Juhatus teeb oma otsused koosolekul. Juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt kolm korda aastas, need kutsub kokku Juhatuse esimees.
3.17. Juhatuse esimees kindlustab, et Juhatuse koosolekute teated saadetakse kõigile Juhatuse liikmetele üks (1) nädal ette. 3.18. Juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole Juhatuse liikmetest.
3.19. Juhatuse otsused võetakse vastu kohalolevate ja hääletavate liikmete lihthäälteenamusega, häälte võrdse jagunemise korral on otsustavaks Juhatuse esimehe hääl.
3.20. Juhatuse otsused vormistatakse kirjaliku protokollina, millele kirjutavad alla kõik kohal olnud Juhatuse liikmed. Juhatuse liikmel, kes on hääletanud otsuse vastu, on õigus esitada kirjalik eriarvamus. Sellisel juhul tuleb eriarvamus lisada protokollile ning juhatuse liige vabaneb võimalikust vastutusest antud asjas. Juhatuse otsus jõustub 5 päeva möödumisel peale protokolli allkirjastamist.
3.21. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada Seltsi kõikides õigustoimingutes, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

IV TEADETE AVALIKUSTAMINE

4.1. Seltsi teated oma liikmetele avalikustatakse üldkoosolekul ja muul Juhatuse poolt määratud viisil.
4.2. Edasilükkamatuid ja kiireloomulisi teateid võidakse avalikustada liikmeile ka üleriigiliste või kohalike meediakanalite kaudu.

V SELTSI VARA

5.1. Seltsi vara tekib liikmete osamaksudest ja muudest maksetest, Seltsi vara kasutamisest ja tegevusest saadavast tulust (sh Seltsi väljaannete kirjastamisest, väljaannete ja toodete müügist ja levitamisest ning põhikirjaliste eesmärkidega kooskõlas olevate tuluürituste korraldamisest), riigi ja kohaliku omavalitsuse majandusabist, annetustest ning muudest laekumistest.

VI KONTROLL JA REVIDEERIMINE

6.1. Üldkoosolek teostab järelvalvet teiste Seltsi organite tegevuse üle, kusjuures selle ülesande täitmiseks võib üldkoosolek määrata revidendi. Revident viib kord aastas läbi revisjoni ja on aruandekohuslik üldkoosoleku ees.
6.2. Revidendiks ei või olla Seltsi Juhatuse liige ega raamatupidaja.
6.3. Juhatuse liikmed peavad võimaldama revidendil tutvuda kõigi revisjoni läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.

VII MUUD TINGIMUSED

7.1. Selts lõpetatakse:
– üldkoosoleku otsusega;
– pankrotimenetluse alustamisel Seltsi vastu;
– üldkoosoleku võimetuse korral määrata seaduses või põhikirjaga ettenähtud organite liikmeid;
– muudel seaduses või põhikirjaga ettenähtud alustel.
7.2. Seltsi lõpetamine otsustatakse üldkoosoleku otsusega, mis on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud 2/3 üldkoosoleku liikmetest.
7.3. Seltsi tegevuse lõpetamine ja lõpetamisel selle likvideerimine toimub seaduses ettenähtud korras ja viisil.
7.4. Seltsi vara tegevuse lõpetamise korral läheb üldkoosoleku otsuse põhjal sarnase eesmärgiga mittetulundusühingule, kohalikule omavalitsusele või riigile.Vara ei tohi jagada Seltsi liikmete vahel.
7.5. Kui käesolev põhikiri on vastuolus seaduses sätestatuga, kohaldatakse seaduses sätestatut.

Käesolev põhikiri on kinnitatud 04. mai 2006 asutamislepinguga.

Asutajad: /allkirjad/

Ene Airik, Maie Angerjas, Rainer Eidemiller, Ain Hanschmidt, Teet Hanschmidt, Andres Jalak, Väino Jürgen, Hilja Kallas, Meelis Luts, Sven Mikser, Ahto Mäeots, Reet Mändla, Ülle Müller, Tiina Pihl, Heinrich Raidoja, Ervin Runnel, Tiia Sagar, Piret Sapp, Vello Talviste, Arnika Tegelmann, Edith Tänavots