Paide Gümnaasiumi Seltsi stipendium „Edukas õpilane”

STATUUT

1. Käesolev statuut sätestab Paide Gümnaasiumi Seltsi stipendiumi eesmärgi ning taotlemise ja määramise põhimõtted.
2. Paide Gümnaasiumi Seltsi stipendiumi eesmärgiks on innustada Paide Hammerbecki Põhikooli 7.-9. klasside õpilasi parematele tulemustele õppetöös, klassivälises tegevuses, ainealastel võistlustel ja olümpiaadidel ning sporditöös.
3. Stipendiumi suurus on 100 eurot.
4. Korraga antakse välja kuni 2 stipendiumi.
5. Vajadusel võib välja anda ka täiendavaid stipendiume.
6. Stipendiume võib õpilasele taotleda:
6.1. õpilane ise;
6.2. kaasõpilane;
6.3. klassijuhataja, aineõpetaja, kooli töötaja;
6.4. koolisisesed organisatsioonid, ühendused, klubid, ringid jms.
7. Stipendium määratakse parimatele Paide Hammerbecki Põhikooli 7.-9. klassi õpilastele taotluste alusel.
8. Vabariikliku ainealase olümpiaadi võitjale määratakse koheselt täisstipendiumi.
9. Stipendiume määrab Paide Gümnaasiumi Seltsi juhatus.
10. Stipendiumile saab kandideerida Paide Hammerbecki Põhikoolis hästi õppiv ja klassiväliselt aktiivne 7.-9. klassi õpilane, kes eelneval ja/või käesoleval aastal/õppeaastal:
10.1. on hea õppeedukusega;
10.2. on tulnud vabariiklikul ainealasel olümpiaadil esimese 10 hulka;
10.3. on väga heade saavutustega maakondlikel ainealastel olümpiaadidel, konkurssidel  või esivõistlustel;
10.4. on oluliselt tõstnud Paide Hammerbecki Põhikooli mainet avaliku esituse kaudu.
10.5. on silmapaistvalt aktiivne klassivälises tegevuses: ringitöö, ürituste korraldamine, sportlikud saavutused jne.
11. Vältimatuks tingimuseks stipendiumi taotlemisel on:
11.1. Paide Hammerbecki Põhikooli kodukorras sätestatud reeglitest kinnipidamine;
11.2. eeskujulik käitumine.
12. Stipendium määratakse kolm korda aastas: kooli aastapäeval, Vabariigi aastapäeval ja lastekaitsepäeval.
13. Stipendiumi vormikohast taotlust saab Paide Gümnaasiumi Seltsi juhatusele esitada   1 nädal enne stipendiumi väljastamist. Taotlus tuleb tuua Paide Hammerbecki Põhikooli kantseleisse.
14. Stipendiumid määratakse Paide Gümnaasiumi Seltsi juhatuse poolt.
15. Stipendiumi saajad kuulutatakse välja kooli aastapäeva aktusel, Vabariigi aastapäeva aktusel ja kooliaasta lõpuaktusel.

Käesolev statuut on kinnitatud

Paide Gümnaasiumi Seltsi juhatuse koosolekul 27. novembril 2018. a

 

Stipendiumi taotlusvorm