Muusikaolümpiaad, mille üheks eesmärgiks on väärtustada muusikaõpetust riiklikus õppekavas, toimub üle aasta. Paide HPK õpilased on vaatamata olümpiaadiks ettevalmistamise suurele töömahule ikka sellest osa võtnud.

Sellel õppeaastal sai Järvamaa muusikaolümpiaadi piirkondlikus voorus II koha meie kooli õpilane Karl Erik Kirss. Suurepärane tulemus andis Karl Erikule võimaluse osaleda muusikaolümpiaadi üleriigilises voorus.

Üleriigiline voor toimus 15. – 16. märtsil väärikas muusikamekas, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias.

Põhikooli vanuserühmas koosnes muusikaolümpiaad kolmest osast.

Esimesel päeval toimus muusikateoreetiline osa, mille sisu koosnes põhikooli III kooliastme õpitulemustest. Siia kuulusid kirjalikud ülesanded, sh muusika kuulamine ja küsimused Eesti Kontserdi veebilehelt. Teoreetilise osa juurde kuulusid ka harjutuse laulmine noodist astmenimedega ja rütmiharjutuse esitamine.

Teisel päeval toimus olümpiaadi II ja III osa, milleks olid vastavalt soololaulu esitamine ja omalooming.

Üleriigilisel muusikaolümpiaadil osales 27 põhikooli õpilast üle Eesti. Osalejatele anti välja kuld-, hõbe- ja pronksdiplomid.

Karl Erik Kirss pälvis kulddiplomi ning järjestuses 5. koha.

Tehtud töö kandis vilja. Palju õnne!

 

Teksti koostas Karl Eriku juhendaja ja muusikaõpetaja

Anne Toomistu